dle zákona 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Mimo výjimky uvedené v §46 zákona 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vstupní školení

Provádí se formou výuky a výcviku v základním rozsahu 140 hodin pro řidiče od 21 let a v rozšířeném rozsahu 280 hodin pro řidiče od 18 let. Oba rozsahy jsou zakončeny písemnou zkouškou z profesní způsobilosti řidičů na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností. Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičského oprávnění uvedených v § 46 odst. 2 a zvlášť část pro přepravu nákladu a zvlášť část pro přepravu osob.
Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidla skupiny D1, D1+E, D a D+E a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičského oprávnění.

K výuce a výcviku v rámci vstupního školení může být přijata pouze osoba, která:

  1. podá písemnou přihlášku
  2. je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny či podskupiny, nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny

Pravidelné školení

Musí být platný průkaz profesního osvědčení.

Je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a provádí se formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání profesního průkazu a je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
Tyto školení musí proběhnout nejpozději rok od data vystavení profesního průkazu.

Provozovatel školicího střediska po absolvování pravidelného školení vystaví potvrzení, na jehož základě řidič dokládá absolvování pravidelného školení, což je nutné k pozdější výměně profesního osvědčení po uplynutí 5 let od prvního vydání profesního průkazu.

Doporučujeme pečlivě uschovat toto potvrzení a při každém školení předkládat k dalšímu záznamu.

Školení se provádí výhradně v provozovně školicího střediska.

Řidiči a referenti

Kteří při pracovních cestách řídí vlastní nebo služební vozidlo dle zákoníku práce, § 103/2, 106/4 a 349/1 zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Počet hodin školení dle domluvy, přezkoušení dle požadavku ústně nebo písemně.

Školení probíhá na učebně v provozovně autoškoly, při počtu nad 10 osob i ve Vaší firmě.

Ceny školení jsou uvedeny v ceníku, jsou pouze orientační a lze je pro stálé zákazníky nebo při větším počtu osob smluvně upravit.